Van de Voorzitter

Over HBV IJsseldal

Binnen het bestuur van onze vereniging is afgesproken dat de voorzitter, Harry Verboom, eens per drie maanden een bericht zal plaatsen op de website. Daarmee willen wij de communicatie met onze leden, en dat zijn alle huurders van IJsseldal Wonen, verbeteren. Ook willen wij u meer informeren over alles wat er in huurders land speelt.

April 2021

Van de Voorzitter,

In de afgelopen maanden zijn we o.a. druk geweest met een speciale organisatie van de jaarvergadering. U werd of digitaal of op verzoek per post op de hoogte gesteld wat afgelopen jaar bij uw huurders belangen vereniging speelde.

De bestuurswisseling wil ik hier toch nog even melden. Ap Peppelenbos en Hanne Waanders verlieten het bestuur, beiden vertegenwoordigden  het Lochemse deel van de vereniging. Nieuwe bestuursleden zijn: Henk Degen en Rejhana Semic, beiden ook weer woonachtig in het Lochemse woongebied. Het bestuur is hiermede weer compleet en we hopen met nieuwe energie en de nieuwe bestuursleden uw belangen zo goed mogelijk te  vertegenwoordigen.

Het afgelopen half jaar heeft vooral de betaalbaarheid erg centraal gestaan.

De laatste drie maanden van 2020 en de eerste maanden van 2021 zijn we druk geweest met het overleg over de huurverhoging 2021. Het voorstel van IJsseldal Wonen werd kritisch bekeken. Wij stemden in met hun voorstel waarbij wij tevens nog eens benadrukten dat veel inkomens niet of nauwelijks stijgen en de jaarlijkse huurverhoging een steeds zwaardere last legt op onze huurders. Ons advies was nauwelijks aan de corporatie verzonden of de landelijke overheid bevroor de huurverhogingen van de sociale huursector. We zijn ook erg tevreden over het feit dat de corporatie deze bevriezing ook laat gelden voor de geliberaliseerde sector.

De door de overheid voorgeschreven mogelijkheid van huurverlaging is door de corporatie ook correct uitgevoerd.

Mocht u van mening zijn ook voor een dergelijke huurverlaging in aanmerking te komen dan moet u zich bij IJsseldal Wonen melden. Zij zoeken dan met u uit of u daar recht op hebt.

De corporatie heeft ook een betaalbaarheidsfonds ingesteld waar huurders een beroep op kunnen doen. Op uitdrukkelijk verzoek van ons is een beroep op dat fonds ook mogelijk voor huurders van geliberaliseerde woningen.

De afgelopen maanden heeft u ook weer uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. U krijgt dat via Tribuut. Maar ook de waterschapsbelasting lag weer bij u in de bus. Het zijn lokale belastingen waarbij ook om kwijtschelding kan worden gevraagd. We adviseren u om daar zonder schroom gebruik van te maken als u daar recht op hebt.

De HBV heeft afgelopen jaar extra aandacht voor deze kosten gevraagd bij de corporatie maar ook in het overleg over volkshuisvesting met IJsseldal Wonen en de gemeenten Voorst en Lochem.

Wij willen de betaalbaarheid, de woonquote – huur, gemeentelijke belastingen en energiekosten, zo aanvaardbaar mogelijk houden en realiseren ons voortdurend dat die betaalbaarheid heel belangrijk is.

We zitten nog midden in de coronaproblematiek. Veel langer dan gedacht en gehoopt. Gelukkig wordt er druk gevaccineerd en dat biedt weer een vrijere blik op de nabije toekomst. Voorzichtigheid blijft geboden en ik hoop dat u gezond kunt blijven.

Harry Verboom

Voorzitter Huurders Belangen Vereniging IJsseldal.