Jaarverslag 2018

Over HBV IJsseldal

Het ondertekenen van de prestatieafspraken in de Gemeente Voorst op 13 december 2018 Van links naar rechts: Yolanda Winkelhorst , directeur-bestuurder van IJsseldal Wonen, Harry Verboom, voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging IJsseldal en Arjen Lagerwey, wethouder volkshuisvesting.

Jaarverslag 2018 Huurders Belangen Vereniging IJsseldal
 
Situatie op 1 januari 2018    HBV IJsseldal
Bestuursleden:
 
Dhr. J.H.Verboom, voorzitter, uit Twello 
Mevr.M.J.Brugman secretaris, uit Twello
Dhr. R.R.Hartgers penningmeester, uit Epse           
Dhr. A.Peppelenbos bestuurslid uit Gorssel
 
Tijdens de jaarvergadering in maart 2018 is mevrouw Hanne Waanders uit Gorssel toegetreden tot het bestuur.
 
Situatie op 31 december 2018, HBV IJsseldal   
 
Bestuursleden:
Dhr. J.H.Verboom, voorzitter, uit Twello 
Mevr.M.J.Brugman secretaris, uit Twello
Dhr. R.R.Hartgers penningmeester, uit Epse           
Dhr. A.Peppelenbos bestuurslid uit Gorssel
Mevr. A.J.Waanders bestuurslid uit Gorssel
 
Vergaderingen en bijeenkomsten
 
In 2018 zijn er 12 bestuursvergaderingen geweest en  6 overlegvergaderingen met de directeur en/of leden van het management van IJsseldal Wonen.
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met de Raad van Toezicht, met name met de leden die voorgedragen zijn door de HBV, Mevrouw Heleen Buijs en Dhr. Berry Prins
 
Contacten met de Gemeentes
Ook in 2018 is de HBV betrokken geweest bij alle overlegsituaties met de Gemeentes Lochem en Voorst over de Woonvisie, de prestaties die de Corporatie moet leveren en over het bod dat de Corporatie moet uitbrengen aan de Gemeentes. Het aantal vergaderingen en bijeenkomsten is daardoor fors toegenomen en de HBV wordt veel meer dan voorheen betrokken bij de besluitvorming.  Daardoor  kan de HBV meer invloed uitoefenen op het beleid, zowel van de gemeente als van de woningcorporatie. 
Door de hogere werkdruk heeft de HBV  besloten de taken te verdelen. 2 Bestuursleden nemen deel aan de vergaderingen met de gemeente Lochem en 2 bestuursleden nemen deel aan de vergaderingen in de gemeente Voorst. De afspraken over samenwerking met de corporatie en de te leveren prestaties in 2019 zijn in Lochem op 11 december en in Voorst op 13 december ondertekend door de Corporatie, de Gemeente en de Huurdersbelangenvereniging.
 
Adviezen
De HBV heeft in 2018 zes adviezen uitgebracht:
De HBV heeft positief geadviseerd over de huurverhoging in 2018 en 2019. Tevens heeft de HBV positief geadviseerd over de zienswijze bij de verkoop van de Nieuwenhof en over de jongerenhuisvesting in de gemeente Voorst. De twee belangrijkste adviezen waren het advies ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen) en het Sociaal statuut. 
 
Het sociaal statuut regelt alle rechten en plichten van de huurder en de verhuurder bij sloop, groot onderhoud en renovatie. De HBV heeft zich hard gemaakt voor de modelregeling van de Woonbond. Dit model is heel gunstig voor de huurder. Na meerdere onderhandelingen met IJsseldal Wonen is een sociaal statuut tot stand gekomen dat maar weinig afwijkt van het model van de Woonbond. De HBV is hier heel blij mee. Door vasthoudend te zijn en goed te onderhandelen is dit succesvol geweest. 
Ook over het ZAV  beleid is stevig onderhandeld. In 2017 is door de HBV negatief geadviseerd. In 2018 is opnieuw onderhandeld en ook hier is op een paar punten na de modelregeling van de Woonbond gevolgd. Er is een flinke vooruitgang geboekt. Op zowel het sociaal statuut als op het ZAV beleid is nu positief geadviseerd. 
Eind 2018 heeft de HBV geadviseerd over de huurverhoging 2019. Na veel beraadslagingen waarbij de HBV vooral heeft ingezet op de huurders met lage inkomens is het ons gelukt samen met IJsseldal Wonen te komen tot een huurverhoging van 0% voor alle huurders. 
 
Het 100 jarig bestaan van de woningcorporatie en haar rechtsvoorgangers was voor IJsseldal Wonen een van de redenen om met dit mooie voorstel te komen. De HBV is hier heel blij mee.
Een geweldig resultaat.
 
Vragen en problemen van huurders:
Er zijn in 2018 ook weer diverse vragen en problemen van huurders bij de HBV terecht gekomen. Het betrof  meestal huurders die zich onvoldoende gehoord hebben gevoeld door IJsseldal Wonen of waarbij niet adequaat of te traag is gereageerd. In de meeste gevallen is het gelukt om in goede harmonie het probleem op te lossen. Zo nodig brengt een bestuurslid van de HBV een bezoek aan de huurder.
 
Bijeenkomsten voor nieuwe huurders
De HBV heeft in 2018 twee maal een bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe huurders. Jammer genoeg was er heel weinig belangstelling. De HBV gaat in 2019 op een andere manier proberen in contact te komen met nieuwe huurders
 
De website
De website wordt regelmatig bijgehouden door een vast bestuurslid, de heer Ap Peppelenbos. Alle nieuwe ontwikkelingen die voor de huurders van belang zijn komen op de website. 
 
Studiedagen en symposia
Het bestuur van de HBV is naar diverse studiedagen en bijeenkomsten van de Woonbond geweest. De HBV nam deel aan de  provinciale vergaderingen van de Woonbond via afvaardiging van 1 of 2 personen. In 2018 kwam vooral de communicatie met de achterban aan bod. Hoe betrek je de huurders bij het werk van de huurdersorganisatie? Ook bijeenkomsten over duurzaamheid werden door bestuursleden van de HBV bezocht.
 
Overige activiteiten
De HBV heeft een bezoek gebracht aan een blok nieuwe woningen in Harfsen met NOM      = 0 op de meter. De woningen zijn voorzien van zonnepanelen en hebben een  warmtepomp. Er is geen gasaansluiting. De HBV heeft een gezin bezocht met een baby. Ze zijn tevreden over de woning. De woningen zijn niet groot maar comfortabel en betaalbaar, ook voor gezinnen met een smalle beurs. Omdat er geen energiekosten zijn, zijn de totale woonlasten laag. 
De HBV heeft zich in 2018 ook hard gemaakt voor meer aandacht voor de  woonquote. De woonquote bestaat uit de totale woonlasten van de huurder, dus huur, energiekosten en gemeentelijke belastingen. De woonquote is vaak heel hoog voor huurders met een smalle beurs, soms meer dat 30%. De HBV is van mening dat de woonquote niet boven de 30% mag zijn. Is dit wel het geval dan is er een verhoogd risico op financiele problemen. Omdat de goedkope wat oudere woningen vaak slecht zijn geïsoleerd zijn de energiekosten vaak hoog waardoor de woonquote toch hoog uitvalt, ondanks de lage huur en de eventuele huurtoeslag.
 
 
Plannen voor 2019
De HBV gaat in 2019 inzetten op meer communicatie met de huurders.. We gaan zoeken naar mogelijkheden om de huurders meer te betrekken. Tot nu toe is dat onvoldoende gelukt. We krijgen hierbij advies van de Woonbond.
De speerpunten van de HBV: Betaalbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid zijn nog steeds volledig van toepassing. Ook de leefbaarheid van de wijken verdient veel aandacht. Door het passend toewijzing neemt de diversiteit in de wijken af waardoor soms een concentratie van probleemsituaties ontstaat. De HBV pleit er dan ook voor om gelijkvormigheid in de wijken tegen te gaan zodat er meer variatie is.
 
Duurzaamheid blijft een aandachtspunt, de HBV hoopt dat de overheid de corporaties faciliteert om de klimaatdoelstellingen te behalen. Er is al veel gebeurd maar nog niet genoeg.
Wij hopen dat in 2019 de goede samenwerking met IJsseldal Wonen wordt gecontinueerd.
 
 
Twello,
 
Maart 2019, Riet Brugman, secretaris Huurdersbelangenvereniging IJsseldal