Persbericht ondertekening afspraken met de Gemeente Voorst | 01-01-2017

Op 12 december zijn de nieuwe prestatieafspraken voor 2017 tussen de gemeente Voorst, woningcorporatie IJsseldal Wonen en Huurdersbelangenvereniging IJsseldal ondertekend.

NIEUWE PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN IN DE GEMEENTE VOORST

 
 
Samenwerking leidt tot goed resultaat 
Woningcorporaties dienen naar redelijkheid bij te dragen aan de gemeentelijke woonvisie. Hierover worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente, woningcorporatie en huurdersbelangenvereniging. Zij leveren ieder vanuit hun eigen positie een belangrijke bijdrage aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Voorst. De prestatieafspraken voor 2017 gaan onder meer over betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, nieuwbouw van sociale huurwoningen, huisvesting van specifieke doelgroepen, verduurzaming van het woningbezit en wonen met zorg.
 
Woonvisie geeft richting
Uitgangspunt bij het maken van prestatieafspraken is dat de gemeentelijke woonvisie voldoende richting geeft om gezamenlijk prestatieafspraken te maken. Als basis is de geldende woonvisie 'Diversiteit in Wonen 2011-2015' gebruikt, maar er is ook alvast een doorkijk gemaakt naar de ontwerpwoonvisie 'Aantrekkelijk Voorst 2025'. Het bod van IJsseldal Wonen (jaarlijkse bijdrage aan het gemeentelijk woonbeleid voor wat betreft volkshuisvesting) is als input gebruikt voor de prestatieafspraken. Datzelfde geldt voor de speerpunten van de Huurdersbelangenvereniging.
 
Diverse trajecten van start
IJsseldal Wonen houdt een aanzienlijk deel van de woningvoorraad beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen en zal de huren in 2017 gemiddeld niet meer verhogen dan het inflatiepercentage. De bouw van 30 grondgebonden woningen in de Fliertbuurt in Twello, onderdeel van nieuwbouwwijk De Schaker,  wordt door IJsseldal Wonen naar voren gehaald om de slaagkansen van regulier woningzoekenden op peil te houden. Datzelfde geldt voor de bouw van vijf woningen in Teuge. Ook start IJsseldal Wonen in 2017 met de bouw van twaalf appartementen in Klarenbeek. Op het gebied van duurzaamheid worden voor 100 woningen energiebesparende maatregelen getroffen. Ook wordt een pilot project gestart met ‘0 op de meter’ (NOM)-woningen. Voor wonen en zorg zijn afspraken gemaakt over langer zelfstandig wonen voor ouderen. Er wordt een project gestart om ouderen bewust te maken van de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen met een aantal voorzieningen.
Delen:

« Terug naar het overzicht