Jaarverslag 2017

Over HBV IJsseldal

Huurdersbelangevereniging jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Huurders Belangen Vereniging IJsseldal

 

Situatie op 1 januari 2017    HBV IJsseldal

Bestuursleden:

Hr. J.H.Verboom, voorzitter, uit Twello

Mw. M.J.Brugman secretaris, uit Twello

Hr. R.R.Hartgers penningmeester, uit Epse          

Hr. C.Vissers bestuurslid uit Twello

Hr.J.de Haij bestuurslid, uit Twello

Dhr.G.Denenkamp,  bestuurslid uit Gorssel

 

Tijdens de jaarvergadering in maart 2017 zijn Gerrit Denenkamp, Jacques de Haij en Cees Vissers afgetreden. Ap Peppelenbos uit Gorssel is toegetreden tot het bestuur 

 

Bestuursleden:

Dhr. J.H.Verboom, voorzitter, uit Twello

Mevr.M.J.Brugman secretaris, uit Twello

Dhr. R.R.Hartgers penningmeester, uit Epse          

Dhr. A.Peppelenbos bestuurslid uit Gorssel

Vergaderingen en bijeenkomsten

In 2017 zijn er 12 bestuursvergaderingen geweest en  6 overlegvergaderingen met de directeur en/of leden van het management van IJsseldal Wonen.

Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met de Raad van Toezicht, met name met de leden die voorgedragen zijn door de HBV, Mevrouw Heleen Buijs en Dhr. Kleis Pit. Dhr. Kleis Pit is in de loop van 2017 vertrokken wegens het aanvaarden van een functie elders. De sollicitatieprocedure voor een nieuwe huurderscommissaris wordt in 2018 in gang gezet.

De HBV heeft positief geadviseerd over de herbenoeming van mevrouw Buijs.

 

Contacten met de Gemeentes

In 2017 is de HBV betrokken geweest bij alle overlegsituaties met de Gemeentes Lochem en Voorst over de Woonvisie, de prestaties die de Corporatie moet leveren en over het bod dat de Corporatie moet uitbrengen aan de Gemeentes. Het aantal vergaderingen en bijeenkomsten is daardoor fors toegenomen en de HBV wordt veel meer dan voorheen betrokken bij de besluitvorming.  Daardoor  kan de HBV meer invloed uitoefenen op het beleid, zowel van de gemeente als van de woningcorporatie.

Door de hogere werkdruk heeft de HBV  besloten de taken te verdelen. 2 Bestuursleden nemen deel aan de vergaderingen met de gemeente Lochem en 2 bestuursleden nemen deel aan de vergaderingen in de gemeente Voorst. De afspraken over samenwerking met de corporatie en de te leveren prestaties in 2018 zijn in Lochem op 29 november  en in Voorst op 13 december ondertekend door de Corporatie, de Gemeente en de Huurdersbelangenvereniging.

Adviezen

De HBV heeft in 2017 6 adviezen uitgebracht:

De HBV heeft positief geadviseerd over de huurverhoging in 2018, over het glas en servicefonds en de regelingen bij sloop, renovatie en groot onderhoud. Tevens heeft de HBV positief geadviseerd over de verkoop van de Nieuwenhof en over de statutenwijziging van IJsseldal Wonen.

De HBV heeft negatief geadviseerd over het beleid zelf aangebrachte voorzieningen. De HBV vond het voorstel van IJsseldal Wonen niet  voldoende uitgewerkt voor wat betreft de voorwaarden. De HBV heeft de corporatie geadviseerd  de modelregeling van de Woonbond, Aedes en het vastgoedbelang als uitgangspunt te nemen. IJsseldal Wonen zal in 2018 met een nieuwe adviesaanvraag komen.

Vragen en problemen van huurders:

Er zijn in 2017 ook weer diverse vragen en problemen van huurders bij de HBV terecht gekomen. Het betrof  meestal huurders die zich onvoldoende gehoord hebben gevoeld door IJsseldal Wonen. In de meeste gevallen is het gelukt om in goede harmonie het probleem op te lossen. Zo nodig brengt een bestuurslid van de HBV een bezoek aan de huurder.

De website

De website is vernieuwd, het bijhouden van verdient nog steeds aandacht. Hij wordt wel regelmatig bekeken.  Alle nieuwe ontwikkelingen die voor de huurders van belang zijn komen op de website.

Studiedagen en symposia

Het bestuur van de HBV is naar diverse studiedagen en bijeenkomsten van de Woonbond geweest. De HBV nam deel aan de  provinciale vergaderingen van de Woonbond via afvaardiging van 1 of 2 personen, aan bod kwamen hierbij de rol van de huurderscommissaris, de koopsombenadering en andere voor de HBV relevante onderwerpen zoals energiebesparing door betere isolatie en zonnepanelen. Het is de bedoeling op den duur energieneutrale woningen te bouwen waarbij geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstof zoals gas, olie en kolen.

 

Overige activiteiten

De HBV heeft zich gepresenteerd bij de eerste steenlegging van een appartementencomplex in Klarenbeek en bij de start van de bouw van een aantal goedkope eengezinswoningen woningen aan de Fliert in Twello.

In 2017 is door de HBV en IJsseldal Wonen besloten dat per 1 januari 2018 alle huurders automatisch lid worden van de HBV. Er wordt geen contributie meer gevraagd. De HBV is er voor alle huurders, ongeacht het lidmaatschap. In de nieuwe woonwet van 2015 staat duidelijk dat de huurdersorganisaties de belangen van alle huurders moeten behartigen. In feite heeft het lidmaatschap dus geen meerwaarde behalve de mogelijkheid de jaarvergadering te bezoeken en toe te treden tot het bestuur. De HBV vindt het belangrijk dat alle huurders mee kunnen denken en betrokken zijn.

De huurders hebben allen een brief gekregen  waarin de nieuwe regeling uiteengezet werd. Degenen die geen lid wilden zijn konden dat melden bij de HBV of bij IJsseldal Wonen.

In 2017 zijn meerdere pogingen gedaan om nieuwe bestuursleden te vinden, tot nu toe zonder resultaat. Er zijn belangstellenden geweest die zich jammer genoeg hebben teruggetrokken.

 

 

Plannen voor 2018

De HBV wil de leden beter bereiken door middel van het verzenden van e-mails en via de website. Het idee is om een klankbordgroep te vormen van huurders  zodat wij belangrijke adviezen aan een bredere groep huurders kunnen voorleggen. Daarnaast kan de HBV op deze manier de leden beter informeren. Daarnaast wil de HBV  2 x per jaar een bijeenkomst beleggen met nieuwe huurders om kennis te maken en hen te informeren over de HBV.

 

Speerpunten zijn en blijven betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Betaalbaarheid houdt niet alleen de huur in maar ook de energiekosten en de gemeentelijke belasting. De goedkoopste woningen hebben vaak hoge energiekosten omdat ze minder goed zijn geïsoleerd. De HBV maakt zich hier sterk voor. Onder bereikbaarheid verstaan wij dat een woningzoekende op korte termijn een betaalbare woning moet kunnen vinden. Duurzaamheid is momenteel een belangrijk onderdeel van de volkshuisvesting. De energiekosten zullen naar beneden moeten om de afspraken van de klimaatakkoorden van Parijs te behalen. De HBV is hier continu over in gesprek met de corporatie en de gemeentes.

Ook de leefbaarheid heeft onze aandacht, het gaat hierbij om de samenhang in de buurt, het onderhoud van de openbare ruimte, zo nodig buurtbemiddeling inzetten etc.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe folder om aan huurders mee te geven.

 

Maart 2018, Riet Brugman, secretaris Huurdersbelangenvereniging IJsseldal