Jaarplan 2018

Over HBV IJsseldal

Jaarplan, samen werken aan wonen

Jaarplan 2018 

 

Samen werken aan Wonen

Inleiding

Voor u ligt het jaarplan voor 2018 van Huurdersbelangenvereniging  (HBV) IJsseldal. Via het jaarplan willen we op een overzichtelijke en gestructureerde wijze aangeven, hoe we in 2018 invulling gaan geven aan onze doelstelling.

 

Doelstelling

Onze doelstelling is vastgelegd in de statuten. Hierin staat dat we als doelstelling hebben om de belangen te behartigen van huurders van IJsseldal Wonen. De belangenbehartiging richt zich voornamelijk op de woningen en de woonomgeving.

 

Wettelijke kaders

Stichting IJsseldal Wonen isverplicht haar huurders te betrekken bij het opstellen van beleids- en beheersplannen. Dit is geregeld in de Overlegwet en vanaf juli 2015 in de nieuwe Woonwet. Hierbij is geregeld dat de huurdersorganisaties meedenken en invloed kunnen uitoefenen bij het vastleggen van de prestatieafspraken met de Gemeente.

 

Plannen in 2018

 

Per 1 januari 2018 zijn alle huurders automatisch lid van de HBV

De HBV wil de contacten met de huurders in 2018 nieuw leven inblazen. Twee keer per jaar zullen nieuwe huurders worden uitgenodigd om kennis te maken met de HBV en hun bevindingen met het huren van een woning van IJsseldal Wonen kenbaar te maken.

Verder gaat de HBV in 2018 starten met een klankbordgroep van betrokken huurders. Aan deze klankbordgroep zullen vragen worden voorgelegd die direct te maken hebben met hun woongenot.

 

Het bod aan de gemeentes en de prestatieafspraken:

 

De HBV heeft de taken verdeeld. Reinier Hartgers en Ap Peppelenbos nemen deel aan de besprekingen in Lochem. Harry Verboom en Riet Brugman nemen deel aan de besprekingen in Voorst. Hanne Waanders, ons nieuwe bestuurslid is zich voorlopig nog aan het inwerken.

De HBV is betrokken bij de voorbereidingen van de corporatie op het bod en heeft inspraak in de eerste versie. Daarna neemt zij deel aan de besprekingen met de Gemeente die aan het eind van het jaar vastgelegd worden in de prestatieafspraken voor het volgend jaar. Dat houdt in dat de HBV op dit moment deelneemt  aan het tripartiete overleg  voor de prestatieafspraken voor 2019.

 

De HBV zal ook in 2018 zich laten bijscholen en informeren door de Woonbond door deel te nemen aan congressen, symposia en provinciale vergaderingen.

 

Als bijlage is het werkplan voor 2018 bijgevoegd waarin alle gemaakte afspraken en onderwerpen voor zover bekend in staan.

 

april 2018, het bestuur van de HBV. Harry Verboom voorzitter, Riet Brugman secretaris, Reinier Hartgers penningmeester, Ap Peppelenbos bestuurslid, Hanne Waanders bestuurslid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkplan 2018

 

Januari

 

8 januari HBV vergadering.

Huurverhogingsplannen evaluatie van het bestuur

 

16 januari overlegvergadering IJsseldal Wonen, ondernemeningsplan,presentatie

begroting, huurverhoging 2018

 

 

Februari

 

1 februari Gelders energieaccoord, Riet.

Woonlasten quotum,

Transitie, rol gemeente

5 februari HBV vergadering, voorbereiden jaarvergadering, agenda.

7 februari ZAV beleid bij IJsseldal Wonen. Reinier en Riet

16 februari DB en gesprek met Hanne Waanders

 

22 februari Gesprek bewonerscommissie Beekzicht. Harry en Riet. Knelpunt "Proathuus"bespreken met IJss. W

23 februari Harry en Riet .Gesprek met Zeyhan Kahraman

27 februari voorbereiding bod aan de gemeentes

 

Maart

 

 

 

5 maart HBV vergadering. Ambtelijk overleg voorbereiden. Overlegvergadering   voorbereiden.

20 maart overlegvergadering met IJss.  Wonen Jaarverslag KLAC, sloopreglement, sociaal statuut, ZAV beleid

13 en 14 maart

Jaarvergadering Twello en Gorssel

 

April

 

9 april HBV vergadering. ZAV beleid,sociaal statuut. Jaarplanning

19 april, ambtelijk overleg Voorst

17 april ambtelijk overleg Lochem

23 bestuurlijk overleg Lochem

30 april: Reacties op ZAV en sociaal statuut bundelen en bespreken

 

Mei

 

7 mei  HBV vergadering

Ambt. en bestuurlijk overleg Voorst en Lochem Advies ZAV beleid en Sociaal statuut

 

Voorbereiden contact met nieuwe huurders.

Overleg samenstellen klankbordgroep

15 mei overlegvergadering met IJsseldal Wonen.Concept bod Voorst en Lochem, , aandacht voor Gouden huurders, ZAV beleid en Soc.Statuut

 

juni

4 juni HBV vergadering Twello, ZAV beleid, planning en samenstelling klankbordgroep, uitnodigen.

5 juni  vergadering IJsseldal Wonen over jaarverslag, privacyrichtlijnen en info over online contact

.7 juni bestuurlijk overleg Voorst

13 juni ontmoeting nieuwe huurders Voorst

 

Juli.

2 juli HBV vergadering  Epse.

17 juli Overlegvergadering  definitief bod, voortgang lopende prestatieafspraken,jaarverslag IJsseldal Wonen, presentatie Dannie den Bekker

 

Augustus.

6 augustus HBV vergadering Twello

28 augustus Ambtelijk overleg Lochem  

 

September

 

3 september HBV vergadering Epse, planning ontmoeting nieuwe huurders Lochem

18 september Overlegvergadering

27 september Ambtelijk overleg Voorst voorbereiden prestatieafspraken

 

Oktober

1 oktober HBV vergadering Twello

10 oktober Bestuurlijk overleg prestatieafspraken Lochem

11 oktober ambtelijk overleg  prestatieafspraken Voorst

23 oktober ambtelijk overleg Lochem

 

November

5 november HBV vergadering Epse

8 november bestuurlijk overleg Voorst

20 november ambtelijk overleg Lochem

27 november overlegvergadering

Ontmoeting nieuwe huurders Lochem

 

December

3 december HBV vergadering Twello

3 december bestuurlijk overleg Lochem

11 december extra overlegvergadering met IJsseldal Wonen, definitieve prestatieafspraken, begroting HBV en jaarplan, begroting IJsseldal Wonen