Verslag jaarvergadering 2017 | 10-01-2019

Verslag van de jaarvergadering 2017 van Huurdersbelangenvereniging IJsseldal, gehouden op 14 en 15 maart 2017 om 19.30 in respectievelijk in Brasserie Korderijnk Twello en in het Hart in Eefde.

Aanwezig;  58  leden, 20 in Eefde en 38 in Twello. Het voltallige bestuur van de HBV met uitzondering van de voorzitter Harry Verboom die verhinderd was wegens ziekte.   Mevr. Yolanda Winkelhorst, Dhr. Peter Jansen, mevr.  Inge Veldhuis, mevr. Sonja Honders , mevr. Zeyhan Kahraman en mevr.Claudia Hoogerman van IJsseldal Wonen.  Mevr. Heleen Buijs  en Dhr. Kleis Pit ,  leden van de Raad van Toezicht op voordracht van de HBV. Mevr. Bea Annot. voorzitter van de Raad van Toezicht.  Dhr. Gert Jan Krediet, gastspreker over buurtbemiddeling, Huib Holsteijn (Eefde) en John Kempink (Twello)  gastsprekers over energiezuiniger leven. 

Opening

De penningmeester Reinier Hartgers opent de vergadering om 19.30 en deelt mee dat hij waarneemt voor de voorzitter Harry Verboom die wegens ziekte verhinderd is. Reinier heet een ieder welkom. 

Notulen jaarvergadering 2016

Geen opmerkingen. 

Jaarverslag 2016

Toelichting door de secretaris Riet Brugman en door Reinier Hartgers 

Financieel jaarverslag

Toelichting door Reinier Hartgers, er zijn geen vragen. 

Verklaring kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit mevr. E.Spekreijse-Elferink, Dhr. Th.Krijnen en Dhr. W. Elbert.  Aan de penningmeester wordt decharge verleend.

Kascommissie over het jaar 2017: aftredend en herkiesbaar Dhr. Th. Krijnen, Dhr. Krijnen wordt herkozen, volgend jaar zal de kascommissie dus uit dezelfde personen bestaan, daarna treedt er één af. 

Bestuursverkiezing

Dhr. Peppelenbos wordt gekozen als bestuurslid, mevr. Lenderink heeft zich teruggetrokken. Dhr. Jacques de Haij, Dhr. Gerrit Denekamp en Dhr. Cees Vissers treden af.

Cees Vissers is 17 jaar bestuurslid geweest, eerst in Zutphen, daarna in Twello. Gerrit Denekamp is 12 jaar bestuurslid geweest , secretaris en voorzitter in Gorssel en daarna in Twello. Jacques de Haij is 5 jaar bestuurslid geweest in Twello. Yolanda spreekt Cees en Gerrit toe (Jacques was niet aanwezig) en overhandigt hen een attentie en de echtgenotes een boeket bloemen. 

Lidmaatschap van de HBV

In de nieuwe woningwet staat uitdrukkelijk dat de huurdersorganisaties er zijn voor alle huurders, ongeacht hun lidmaatschap.

Het lidmaatschap van de HBV heeft daardoor weinig meerwaarde, afgezien van de mogelijkheid om mee te praten over het beleid van de HBV op de jaarvergadering en zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid.

In overleg met IJsseldal Wonen is besloten dat alle huurders automatisch lid worden van de HBV tenzij ze daartegen bezwaar maken. Alle huurders moeten kunnen meepraten. De contributie komt hiermee te vervallen. De bedoeling is dat de nieuwe situatie per 1 januari 2018 ingaat. Alle huurders zullen tijdig op de hoogte worden gesteld. De financiële consequenties zijn doorgerekend en het gat in de begroting van de HBV zal worden opgevuld door IJsseldal Wonen.

 

Toelichting door mevr. Winkelhorst op de huurverhoging 2017 en andere ontwikkelingen

De huurverhoging voor 2017 zal inflatievolgend zijn. Door de geringe inflatie zal dit slechts 0,3 % zijn voor alle woningen van IJsseldal Wonen. Mevr. Winkelhorst vertelt verder dat er in 2017 100 woningen verduurzaamd zullen worden met dak en vloerisolatie. De Demmerskamp is in 2016 gerenoveerd en verduurzaamd, de reacties van de bewoners zijn positief. IJsseldal Wonen streeft ernaar dat in 2020 de hele woningvoorraad gemiddeld het B label heeft en dat in 2050 alle woningen energieneutraal zijn. Hiervoor zijn de nodige plannen in voorbereiding. Op een vraag van een huurder of de zonnepanelen gereinigd worden antwoordt mevr. Winkelhorst positief, maar dit gebeurt niet vaak. De zonnepanelen hebben weinig onderhoud nodig en worden niet snel vuil.  Het zichtbare asbest moet op basis van wetgeving voor 2024 verwijderd worden. De asbestsanering wordt vaak gecombineerd met een andere onderhoudswerkzaamheden, zoals vervanging van het dak.

 

De dienstverlening van IJsseldal Wonen wordt door het KWH, Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector beoordeeld met een 8. Er wordt continu gewerkt aan verdere verbeteringen. Er kan nog een slag gemaakt worden. In 2017 starten de voorbereidingen voor de digitale dienstverlening via de website. Via het digitaal loket "mijn ijsseldalwonen" kunnen reparaties direct worden ingepland. IJsseldal Wonen is gestart met een nieuwe werkwijze qua onderhoud. Er zijn een maar een beperkt aantal bedrijven verbonden aan de corporatie, waardoor er betere afspraken gemaakt kunnen worden over de dienstverlening en communicatie met klanten.

 

De slaagkansen op de woningmarkt: Dure woningen mogen van de minister niet meer worden toegewezen aan huurders met een laag inkomen, het zogenaamd passend toewijzen. Binnen de stedendriehoek zijn hier afspraken over gemaakt. Dat houdt onder andere in dat soms bij mutaties de huur wordt verlaagd. De slaagkansen zijn hetzelfde gebleven. 30% van de woningzoekenden heeft binnen het jaar een woning. De servicekosten vallen niet binnen de regels voor passend toewijzen. In de vrije sector (huurprijs boven € 710,-) bestaat geen recht op huurtoeslag. Er gelden geen wettelijke inkomenseisen, maar IJsseldal Wonen stelt wel een inkomensgrens om te voorkomen dat mensen met een te laag inkomen een te dure woning huren. Hierbij wordt ook gekeken naar het vermogen. Wanneer mensen een laag inkomen hebben, maar wel een groot eigen vermogen (bv door verkoop van de woning) dan kunnen mensen toch naar een vrije sector woning. In de sociale huur kan dit niet, omdat bij het passend toewijzen geen rekening mag worden gehouden met het vermogen. 

De wachtlijst voor woningzoekenden bestaat vooral uit één en twee persoonshuishoudens. Er staan maar een beperkt aantal gezinnen op de wachtlijst.

Er zijn projecten om zorgwoningen op te plussen, dit houdt in dat woningen voor beginnende dementerenden onder andere worden voorzien van kleuren en grote opschriften op de deuren. Crisisopvang zal zoveel mogelijk locaal gebeuren. Bij het ondernemingsplan van IJsseldal Wonen wordt de HBV betrokken en tevens bij het overleg met de Gemeenten. Daarmee krijgen de huurders inspraak. 

PAUZE

 

Buurtbemiddeling

Dhr. Gertjan Krediet neemt waar voor de coördinator die ziek is. Hij vertelt wat buurtbemiddeling inhoudt.

Soms is gedoe met de buren moeilijk op te lossen. Hoe houdt je de sfeer in de buurt goed? Tips: Binnenshuis afscheid nemen van je bezoek, geen lawaai maken met de auto, kennis gaan maken met nieuwe buren, navragen of de buren zich aan iets ergeren. De buren informeren bij feestjes, timmerwerk, verbouwingen etc. De radio en de tv niet te hard zetten. Ga niet boos naar de buren maar wacht tot je bent afgekoeld. Wees duidelijk over wat er is gebeurd en wanneer. Luister naar de argumenten van de ander en leef je in. Maak goede afspraken. Als dit allemaal niet lukt kun je buurtbemiddeling vragen. De buurtbemiddelaars zijn neutraal, nemen geen standpunt in en komen op gesprek op een neutrale locatie. De buurtbemiddelaars komen met zijn tweeën en passen hoor en wederhoor toe. Meestal lukt het om de communicatie te herstellen. 30% wordt bevredigend opgelost, 30% wordt zonder buurtbemiddeling opgelost en 30% wordt doorverwezen naar een instantie.

Niet geschikt voor buurtbemiddeling zijn situaties waarbij geweld wordt gebruikt of waar gestoorde personen bij betrokken zijn. Twijfelgevallen zijn alcoholisme, een psychiatrisch verleden, familieruzies, niet horizontale conflicten, dzw conflicten waar bij er een machtsverschil is of een afhankelijkheidsrelatie. 

Energiebesparing

Na de pauze krijgt John Kempink van energierijk Voorst het woord. Tips:  Ledlampen zijn op den duur voordeliger dan spaarlampen. Ze zijn bij aankoop duurder dan spaarlampen maar gaan langer mee en zijn zuiniger. De verwarming een uur voor het slapen gaan lager zetten, energiezuinige apparaten aanschaffen, de standby uitzetten. Energierijk Voorst is te bereiken via de website. 

Aanvullingen door Huib Holsteijn van Lochem energie: De energiecoaches van Lochem energie bezoeken mensen die dat willen thuis. Er wordt gekeken naar de energienota en waar nodig advies gegeven. Via de zonatlas kan worden gekeken of de woning geschikt is voor zonnepanelen. Lochem energie heeft een afspraak met IJsseldal Wonen. De huurder betaalt iets meer aan de corporatie door de huur van de zonnepanelen maar de energiebesparing is groter waardoor hij toch voordeliger uit is.

Lochem energie telt inmiddels 800 leden. 

Reinier bedankt de inleiders voor hun presentatie en sluit de jaarvergadering om 21.30.

De HBV biedt de aanwezigen nog een drankje en een hapje aan. Bij vertrek krijgen de aanwezigen een mooie sleutelhanger.

Delen:

« Terug naar het overzicht